Login

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Art 1. Contactgegevens - Toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden

1.1. ELCO – Belgium nv (hierna: “ELCO Belgium”) is een naamloze vennootschap met volgende contactgegevens:

Elco Belgium nv
Humaniteitslaan 292
1190 Vorst
Tel: 02.481.50.30
info@be.elco.net
BTW: BE 0414.905.028

Alle schriftelijke mededelingen aan ELCO Belgium dienen naar keuze te gebeuren per post of per mail.

1.2. De levering van goederen en het verrichten van diensten door ELCO Belgium wordt beheerst door onderhavige
algemene verkoopvoorwaarden behoudens in geval van uitdrukkelijke en schriftelijke vastgestelde wijziging.
Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de voorwaarden eigen aan de koper of de ontvanger van de diensten
(hierna: “de Klant”), behalve in geval van schriftelijke en uitdrukkelijke afwijking.

1.3. Deze algemene verkoopvoorwaarden maken onlosmakend deel uit van het verkoopcontract of de dienstverleningsovereenkomst
(hierna: “de Overeenkomst”), behalve in geval van schriftelijke en uitdrukkelijke afwijking.
De koper erkent en aanvaardt dat deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op hun toekomstige
contractuele relaties.

1.4. De algemene voorwaarden zijn van toepassing en aanvaard:
- in geval van particulieren :expliciet door ondertekening op overeenkomst, bestelbon, leveringsbon etc.
- in geval van handelaren (benevens zie ondertekening) :impliciet aanvaard bij aanvaarding factuur.

Art. 2. De Overeenkomst

2.1. De Overeenkomst zal slechts tot stand komen en ELCO Belgium zal door de bestelling slechts gehouden zijn
wanneer zij de bestelling ontvangen heeft van de Klant en ELCO Belgium een aanvaardingsformulier aan de Klant heeft
verzonden.

2.2. ELCO Belgium zal slechts gebonden zijn door geschreven Overeenkomsten, indien behoorlijk ondertekend
door een orgaan of een bijzonder gevolmachtigde die de vennootschap statutair kunnen verbinden.

2.3 De wijzigingen die de Klant zou wensen aan te brengen aan een reeds gesloten Overeenkomst zijn slechts mogelijk
indien; (1) zij vooraf schriftelijk door de Klant worden gevraagd en (2) zij aanvaard worden door ELCO Belgium.

Art.3. Duur van de Overeenkomst en opzegging

3.1. De Overeenkomsten die betrekking hebben op de verkoop van goederen nemen een einde bij de levering
van de goederen en de betaling van de prijs voor de goederen die door de Klant werden besteld.

3.2. De Overeenkomsten die betrekking hebben op het onderhoud van goederen worden voor onbepaalde duur
afgesloten; zie hiervoor de Voorwaarden van het Onderhoudscontract.

Art 4. Leveringstermijn

4.1. De vooropgezette leveringstermijnen dienen slechts als indicatief te worden beschouwd en worden door
ELCO Belgium vrijblijvend meegedeeld, zonder waarborg en louter ter inlichting. Het feit dat die termijn zou overschreden
worden, geeft de Klant, om welke reden ook, noch het recht op annulatie, verbreking of ontbinding van de bestelling
of van de Overeenkomst, noch op schadevergoeding.

4.2. Wanneer de Overeenkomst voorziet dat de Klant de bestelde koopwaar zal afhalen bij ELCO Belgium, dan zal
de factuur voor deze koopwaar kunnen worden opgemaakt van zodra de Klant wordt verwittigd dat de koopwaar te
zijner beschikking wordt gehouden.

Weigert de Klant de levering binnen de vijftien dagen vanaf de kennisgeving in ontvangst te nemen, dan zal ELCO Belgium
gerechtigd zijn om een wekelijkse pakhuisvergoeding te factureren ten belope van twee per duizend (2/1000) van
de waarde van de koopwaar en dit tot wanneer de koopwaar door de Klant wordt afgehaald in de inrichting van ELCO
Belgium. In dat geval zullen het risico en de gevaren van de bewaring voor rekening van de Klant zijn.

In ieder geval zal ELCO Belgium, wanneer de Klant de koopwaar niet afhaalt binnen de overeengekomen periode, het
recht hebben om de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen en zich te bevrijden van haar contractuele verplichtingen,
zonder gerechtelijke tussenkomst, door het versturen van een ingebrekestelling aan de Klant.

Indien de Klant de koopwaar niet heeft afgehaald binnen een termijn van vijftien dagen, vermeld in de ingebrekestelling,
wordt de Overeenkomst geacht van rechtswege een einde te hebben genomen, onverminderd het recht voor
ELCO Belgium om een schadevergoeding te vorderen van de Klant ter compensatie van de schade veroorzaakt door
de immobilisatie van de koopwaar, door de inkomstenderving en de administratieve kosten verbonden aan het in gebreke
blijven van de Klant.

4.3. In ieder geval zullen de bestellingen slechts worden uitgevoerd na ontvangst van het overeengekomen voorschot,
vermeld in de Overeenkomst.

Art 5. Levering - Modaliteiten

5.1. De koopwaar wordt door ELCO Belgium verstuurd en geleverd op risico van de Klant, zelfs bij gratis levering
en zelfs wanneer de verzending franco gebeurt op het punt van bestemming. Het risico voor de koopwaar gaat over op
de Klant vanaf het ogenblik waarop de koopwaar de gebouwen van ELCO Belgium verlaat, tenzij de Klant een kennisgeving
heeft ontvangen zoals vermeld in art. 4.2. hiervoor en zich ervan onthouden heeft de koopwaar af te halen.
Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt de koopwaar geacht te zijn geleverd en te zijn ontvangen vanaf het
ogenblik waarop zij het pakhuis van ELCO Belgium heeft verlaten.

5.2. Indien het transport wordt georganiseerd door Elco Belgium is een half uur wachttijd aanvaardbaar om te lossen.
Na deze periode heeft ELCO Belgium of zijn vervoerder het recht om de wachttijden in rekening te brengen à rato
van 20 € per begonnen kwartier.

5.3. De Klant dient bij de levering de controle te doen of het aantal paletten/colli’s vermeld op de CMR of op het
elektronisch apparaat van de transporteur overeenstemt met de levering en of er zichtbare schade is. Dit type van afwijkingen
dient onmiddellijk op de CMR of elektronisch apparaat van de transporteur vermeld te worden en binnen 2
werkdagen aan spareparts@be.elco.net gemeld te worden.
Klachten met betrekking tot het ontbreken van paletten/colli’s en of zichtbare schade worden niet in behandeling genomen
indien ze niet op de CMR of elektronisch apparaat van de transporteur vermeld werden en getekend door de Klant
en de transporteur.

5.4. De Klant dient elke afwijking van het aantal stuks op een pallet/in een colli, schade die niet onmiddellijk waarneembaar
was bij de levering, binnen de 3 werkdagen na de levering (CMR leverdatum) te melden aan
spareparts@be.elco.net . Na het verstrijken van deze termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen.

5.5. Tenzij anders is overeengekomen, worden de goederen DDP (Delivery Duty Paid) op de site van de Klant (Incoterms
2021) geleverd. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de Klant alle risico’s.

5.6. Voor elke bestelling van Afgewerkte Product(en) en/of Accessoires waarvan de waarde, exclusief BTW, de
som van 300,00 euro netto niet overschrijdt, wordt er 15,00 euro administratiekosten aangerekend.

5.7. Voor elke bestelling van reserveonderdelen waarvan de waarde, exclusief btw, niet meer dan 50,00 euro
netto bedraagt, wordt er 7,00 euro administratiekosten aangerekend.

Art.6. Retourzending van goederen

6.1. Retours dienen per mail aangevraagd te worden bij spareparts@be.elco.net.
6.2. Retours worden enkel aanvaard mits voorafgaand schriftelijk akkoord van spareparts@be.elco.net.
6.3. Ingepakte artikelen dienen geretourneerd te worden verpakt in een externe doos om het risico op beschadiging
te verminderen.
6.4. De staat van het artikel (zakje/plastic/doos) dient onbeschreven en vrij van vreemde etiketten/plakband te
zijn en zo teruggestuurd te worden.
6.5. Elke retour dient begeleid te zijn van een retourformulier & aankoopfactuur.
6.6. Tenzij anders is overeengekomen, staat de Klant in voor de organisatie van het transport van de retour, de
kosten alsook de risico’s verbonden aan het transport van de retours naar de Verkoper te Vorst.
6.7. Tenzij anders is overeengekomen dienen de goederen in nieuwe staat retour gezonden te worden, d.w.z.
verpakking onbeschadigd, onbeschreven, ongeopend (verzegeling niet verbroken), goederen in nieuwe staat en
maximum 2 maanden oud.
6.8. Ontvangen retours die zich niet in de overeengekomen staat bevinden, worden geweigerd en zullen hetzij
vernietigd worden, hetzij naar de Klant teruggestuurd worden met een facturatie van een forfaitaire bijdrage in de logistieke
kosten van 40€ per doos. De retour zal op kosten van de klant gebeuren.
6.9. Tenzij de retourzending het resultaat is van een vergissing van de klant of tenzij anders overeengekomen,
worden retourzendingen standaard gecrediteerd aan 85 % van de gefactureerde waarde. Dit om de kosten van controle,
herstockeren en administratie te dekken.

Art. 7. De prijs en betaling

7.1. Prijs

Behoudens andersluidend beding zijn de aanbiedingen van ELCO Belgium niet verbindend en kunnen zij altijd worden
herzien.
De aangegeven prijs is deze voor de koopwaar. De vervoerkosten zijn ten laste van de Klant. De B.T.W. is niet in de
prijzen begrepen.
Als die prijzen na het sluiten van de Overeenkomst, doch vóór de leveringsdatum veranderen, zal de contractueel
overeengekomen prijs in verhouding gewijzigd worden.

7.2. Betaling

De betaling zal contant geschieden netto zonder aftrek van disconto, zonder verrekening., na aftrek van het betaalde
voorschot overeenkomstig art. 4.3.

Geen enkele betaling aan leden van ons personeel of vertegenwoordigers is geldig noch tegenstelbaar zonder kwijtschrift.

In geval van niet betaling op de vervaldag, zullen zonder aanmaning, volgende conventies toegepast worden.

1. De verschuldigde bedragen in hoofde, kosten, taksen en andere accessoires zullen worden verhoogd met een
conventionele interest van 10%.
2. Deze nalatigheid maakt het debetsaldo van de rekeningen van de Klant onmiddellijk opeisbaar ondanks alle
andere overeengekomen termijnen en verleent ELCO Belgium het recht alle andere nog uit te voeren bestellingen
te verbreken.
3. Het bedrag van de facturen, inbegrepen kosten en taksen wordt verhoogd met 15%, als conventionele, forfaitaire
en onherleidbare schadevergoeding met een minimum van EUR 75,00, te verhogen met de gerechtelijke
invorderingskosten.
4. De eventuele schikkingen met de Klant vormen geen schuldvernieuwing noch afwijking. De diskontering van
de wissels is ten laste van de betrokkene.
5. Indien de koper eveneens een leverancier van onze vennootschappen is, kan in geval van de niet-betaling van
een factuur op de vervaldag ervan van rechtswege een verrekening plaatshebben.

Art 8. Aansprakelijkheid

8.1. Voor gebreken aan de geleverde zaken geldt de garantie zoals bedoeld in artikel 12. (Waarborg) van deze
voorwaarden.

8.2. ELCO Belgium is uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door de Klant, die het rechtstreeks en uitsluitend
gevolg is van grove schuld en/of opzet van ELCO Belgium, , met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking
komt die schade waartegen ELCO Belgium verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende
gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

8.3. De eventuele aansprakelijkheid van Elco Belgium zal beperkt zijn tot:

- de directe en fysieke schade veroorzaakt aan de koopwaar door ELCO Belgium afgeleverd;
- de directe en fysieke schade toegebracht aan eigendommen van de Klant;
- de directe fysieke schade veroorzaakt aan personen.

Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

8.3.1. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving
van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan, indirecte schade en schade aan derden. De Klant
dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

8.3.2. ELCO Belgium is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of
de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke
zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

8.3.3. Voor schade veroorzaakt door kennelijk vergissing of opzet van hulppersonen is ELCO Belgium niet aansprakelijk.

8.3.4. De door ELCO Belgium te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen
prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Klant geleden schade.

8.3.5. De Klant zal ELCO Belgium vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoedingen jegens ELCO
BELGIUM ter zake van het gebruik van door opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen of modelplaten
of andere zaken respectievelijk gegeven en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

Art. 9. Overmacht

9.1. Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst deze door ELCO Belgium niet kan worden nagekomen
ten gevolge van omstandigheden die ELCO Belgium bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren,
heeft ELCO Belgium het recht te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering
mogelijk blijft.
In dergelijk geval kan de Klant niet de minste vergoeding vorderen.

9.2. ELCO Belgium heeft het recht de nakoming van haar verplichting op te schorten, met inbegrip van de leverings-
en installatieverplichtingen, en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van verandering in omstandigheden die
ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de invloedssfeer van
ELCO Belgium liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
In dergelijk geval kan de Klant niet de minste vergoeding vorderen.

9.3. Onder ‘omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van ELCO Belgium
liggen’, worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van ELCO Belgium aan hun verplichtingen,
brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, natuurlijke gebeurtenissen
zoals storm, aardbeving en overstromingen, import- of handelsverboden, oorlog of daden van terrorisme of elke
andere omstandigheid van aard om de levering te bemoeilijken of onmogelijk te maken.
In dergelijk geval kan de Klant niet de minste vergoeding vorderen.

9.4 In geval de Overeenkomst blijvend onmogelijk wordt of indien de tijdelijke onmogelijkheid zou aanhouden
gedurende meer dan zes maanden, zal de Overeenkomst tussen partijen automatisch ontbonden worden zonder dat
één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

9.5 Als ELCO Belgium haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen alvorens een beëindiging is tussengekomen zoals
voormeld in art. 9.4, is ELCO Belgium gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag
van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Art. 10. Plannen- schema's - documenten

ELCO Belgium behoudt zich het auteursrecht voor op al haar tekeningen, schema's en projecten.
De gewichten, afmetingen, prijzen, rendement en andere karakteristieken vermeld in onze catalogi. prospectussen, circulaires,
reclamefolders, gravures, en prijslijsten van ELCO Belgium, hebben slechts een benaderende waarde. Deze
gegevens dragen geen verplicht karakter voor ELCO Belgium, tenzij de Overeenkomst afgesloten met de Klant er uitdrukkelijk
naar verwijst.

Art. 11. Aansprakelijkheid uitvoering principeschema's

De plannen en schema's zoals door ELCO Belgium aan de Klant en/of distributeur, worden voorgesteld, betreffen algemene
principeschema's met loutere aanduiding van de principes der werken en omvatten geen enkele gedetailleerde
studie noch concrete uitvoeringsplannen van de uit te voeren werken.

Voor de praktische uitvoering en vervollediging van deze plannen en schema's stelt de Klant of eindgebruiker waarmee
de Klant zou gecontracteerd hebben een door hem gekozen vakman aan. ELCO Belgium oefent geen controle uit op
deze voor haar onafhankelijke vakman.

De Klant erkent op de hoogte te zijn van het loutere algemene karkater van de principeschema's van ELCO Belgium en
van het feit dat deze geen concrete uitvoeringsplannen zijn. ELCO Belgium draagt geen enkele eindverantwoordelijkheid
met betrekking tot de uitvoering en de praktische invulling van haar principeschema's door een derde.

Art 12. Eigendom

12.1. De door ELCO geleverde goederen blijven eigendom van ELCO tot koper alle navolgende verplichtingen uit
alle met ELCO gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door ELCO verrichte of te verrichten
diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet nakoming door koper van (een) koopovereenkomst(en), inclusief de forfaitaire
schadevergoeding en interesten.

12.2. Zolang de koper zijn verplichtingen ten opzichte van ELCO niet voldaan heeft, maakt de installatie van de verkochte
goederen deze niet onroerend door incorporatie of bestemming, maar zullen zij als zekerheid dienen voor het
aan ELCO verschuldigde bedrag. Tot zolang aan deze verplichtingen niet voldaan is, zal de koper er zich eveneens van
onthouden om deze goederen zonder het akkoord van ELCO te verpanden of hierop enige andere zekerheden toe te
staan.

12.3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of een gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is ELCO
gerechtigd afgeleverde goederen waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden
die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen ten laste van de verkoper. De koper is verplicht
hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een schadevergoeding gelijk aan 10% van het door hem verschuldigde
per dag.

12.4. Rekening houdend met het eigendomsvoorbehoud van ELCO Belgium draagt de koper aan ELCO alle vorderingen
over waarop hij met betrekking tot deze goederen opzichtens derden enig recht kan of zou kunnen laten gelden,
ten belope van het aan ELCO verschuldigde bedrag, met inbegrip van de zekerheden die de koper zou hebben verkregen
opzichtens deze derden.

12.5. De koper draagt onmiddellijk en zonder voorbehoud alle vorderingen over aan ELCO die ontstaan uit de
doorverkoop van de onbetaalde goederen.

12.6. De koper is verantwoordelijk voor de eventuele beschadiging, het verlies, gedeeltelijke of volledige vernietiging
van de goederen, ongeacht de oorzaak van de schade, zelfs ingeval van toeval of overmacht.

12.7. De koper dient de goederen onder eigendomsvoorbehoud te verzekeren tegen brand-, ontploffings- en waterschade
en tegen diefstal en in de verzekeringspolis te bepalen dat iedere vergoeding rechtstreeks aan ELCO zal worden
betaald en hij dient tevens aan ELCO alle nodige informatie / rechtvaardiging omtrent de onderschreven verzekeringspolis
over te maken aan ELCO Belgium.

12.8. Tot de integrale betaling is het de koper niet toegestaan pandrechten toe te kennen op de goederen verkocht
onder eigendomsvoorbehoud of deze te gebruiken als waarborg.

12.9. De koper verbindt er zich toe om iedere derde, meer bepaald in geval van beslag, op de hoogte te brengen
dat de goederen onder eigendomsvoorbehoud toebehoren aan ELCO en tevens ELCO onmiddellijk te informeren omtrent
een beslag of iedere gelijkaardige maatregel.

Art. 13. Waarborg

13.1. De producten van ELCO Belgium zijn gewaarborgd tegen elke fabricatiefout in zover ze gebruikt worden onder
normale omstandigheden en geplaatst en onderhouden worden in overeenkomst met de vakkundige voorschriften,
het van kracht zijnde reglement en de voorschriften van onze technische diensten.

In het bijzonder is de waarborg die ELCO Belgium de Klant verstrekt enkel geldig onder voorwaarde van de strikte nakoming
van de voorschriften welke uitdrukkelijk vermeld staan in onze technische folders. Een kopie van deze voorschriften
wordt op aanvraag geleverd.

De bewijslast van normaal gebruik en van inachtneming van de regels en voorschriften hierboven vermeld berust bij
diegene die de fabricatiefout inroept.

13.2. Deze waarborg wordt van kracht op de dag van verzending van het materiaal door de Klant of de dag van inbedrijfstelling
door ELCO.
De duur voor ELCO producten stelt zich op als volgt:

 

Verwarmingsproducten

Boiler

Accessoires

 

warmtewisselaar of compressor

Overige delen

   
 

Selecto*

Overige

Selecto*

Overige

Alle

Alle

THISION MINI

5

5

2

2

 

2

THISION S PLUS

5

5

2

2

 

2

THISION L EVO

5

5

2

2

 

2

TRIGON S PLUS

5

5

2

2

 

2

TRIGON L

5

5

2

2

 

2

TRIGON XL

5

5

2

2

 

2

TRIGON XXL

5

5

2

2

 

2

R3600/3400

5

5

2

2

 

2

STRATON S

5

5

2

2

 

2

STRATON L

5

5

2

2

 

2

ALTRON B

5

5

2

2

 

2

AEROTOP DHW

5

5

2

2

 

2

AEROTOP SPLIT

5

5

2

2

 

2

AEROTOP G

5

5

2

2

 

2

AEROTOP S

5

5

2

2

 

2

AEROTOP T

5

5

2

2

 

2

VECTRON

   

2

2

 

2

VARION C-POWER

2

2

2

2

 

2

SOLATRON

   

10

10

5

2

AURON

   

10

10

5

2

VISTRON

       

5

2

REMOCON NET

         

2

Rookgassystemen

         

2

LOGON B

         

2

Overige accessoires

         

2

Garantie alleen van toepassing als alle aanwijzingen en meegeleverde documentaite is opgevolgd.
* De Selecto-garantie is enkel geldig indien het materiaal gergistreerd werd op de ELCO-website: www.be.elco.net.

Voor ELCO, Ariston en Chaffoteaux geldt voor wisselstukken de duur van 2 jaar, op diensten 8 dagen. De wisselstukken
die gebruikt worden om een goed te herstellen, volgen het goed zelf waarin ze gebruikt zijn en vallen dus onder de garantie
van dat goed. De garantie loopt tot het einde van de garantieperiode op het basisgoed.

13.3. De waarborg geldt enkel mits strikte toepassing van de installatie- en onderhoudsvoorschriften.

13.4. Elke waarborg waartoe ELCO Belgium zich verbindt op één van haar producten, kan slechts betrekking hebben
op de verplichting tot herstelling op een plaats naar keuze van ELCO Belgium of indien deze zulks wenst, tot vervanging
van de gebrekkige onderdelen zonder de minste vergoeding en schadeloosstelling.

Elco Belgium draagt in elk geval geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken te wijten aan een onvoldoende onderhoud,
een normale slijtage, een verkeerd gebruik, een tekort aan nazicht en aan een herstelling of wijziging uitgevoerd
door een derde. ELCO Belgium wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af voor de gebreken die voortspruiten
uit onvoorzienbare omstandigheden of die toe te schrijven zijn aan een onbepaalde oorzaak.
De herstelling of vervanging van de onderdelen gedurende de periode van de waarborg geven geenszins recht op een
verlenging van die waarborg. De Klant kan hoe dan ook geen enkel beroep meer doen op herstelling of vervanging na
de bovenvermelde waarborgperiodes.
Voor het materiaal dat deel uitmaakt van de levering, maar niet door ELCO zelf vervaardigd werd, is deze slechts gebonden
tot de waarborg en verbintenissen verzekerd door zijn leveranciers ten opzichte van ELCO Belgium.

13.5. De stukken die werden vervangen, moeten franco teruggestuurd worden naar ELCO Belgium tijdens de maand
van hun vervanging bij gebreke waarvan ELCO Belgium zich het recht toe-eigent aan de Klant de geldelijke waarde aan
te rekenen.
De Klant verplicht er zich toe de overbodige verplaatsingskosten van het personeel te betalen die het gevolg zijn van
zijn klacht en dat tegen het tarief dat op dat ogenblik van kracht zal zijn.

13.6. Om in aanmerking te komen moet elke klacht of beroep op de waarborgregeling schriftelijk geschieden, onmiddellijk
na de vaststelling van het gebrek of de fouten gebeuren en uiterlijk binnen een termijn van drie werkdagen
volgend hierop.
De goederen kunnen niet teruggezonden worden, tenzij de terugzending met de toestemming van ELCO Belgium
plaats heeft.

13.7. Wanneer de Klant zonder reden een spoedherstelling zoals door ELCO Belgium voorgesteld weigert, wordt
deze weigering aanzien als onredelijk en disproportioneel en kan geen vervanging van de goederen worden gevraagd.

13.8. Voor zover als nodig wordt gesteld dat:
- ELCO Belgium zich exonereert van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in artikel
1649quinquies BW.
- de conformiteitsgarantie voorzien in art. 1649 bis e.v. BW is niet van toepassing, aangezien de goederen door
ELCO Belgium verkocht worden aan de Klant, die een professionele handelaar is en geen consument.

Art. 14. Gerechtelijke bevoegheid

Elk eventueel geschil dat voortspruit uit de Overeenkomst zal onderworpen zijn aan het Belgisch recht en behoort tot
de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.

Art. 15. Privacy

Op alle gegevens die worden verwerkt is de Europese Verordening inzake Gegevensbescherming van toepassing.